Regulamin
   

Określenia używane w dalsze części Regulaminu.

 • Sklep Internetowy PCRTV.pl - strona internetowa przeznaczona do prezentacji i sprzedaży towarów i usług z oferty firmy SoftNET.
 • Nabywca, Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub firma (osoba upoważniona do występowania w imieniu firmy), klient sklepu internetowego SoftNET.
 • Sprzedawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SoftNET Spółka Jawna z siedzibą w Gostyninie: adres - ul. Spacerowa 11, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie, sprzedający towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Zamówienie - formularz zawierający dane Nabywcy i zamówionego towaru wysłany wprost ze strony Sklepu Internetowego SoftNET lub wydrukowany i wysłany faksem na numer faksu SoftNET.
 • Przesyłka - artykuł / artykuły zakupione w Sklepie Internetowym SoftNET, spakowane i wysłane do Nabywcy.
 • Kurier - pracownik Poczty lub firmy kurierskiej działającej na zlecenie Sprzedawcy w celu dostarczenia Przesyłki do Nabywcy.
 • Koszt Transportu - koszty związane z dostarczeniem Przesyłki do Nabywcy przez Kuriera.
 • Serwis - serwis świadczący usługi gwarancyjne i pozagwarancyjne dla Klientów Sklepu Internetowego SoftNET.

Zasady ogólne.

 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów wymienionych w ofercie internetowej w chwili składania zamówienia.
 • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są podzielone na: zawierające podatek od towarów i usług VAT i bez podatku tego wyrażone jako kwota netto.
 • Do cen towarów należy doliczyć koszt transportu / przesyłki - patrz tabela numer 1.0.
 • Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją, a jej okres jest podawany na stronie opisującej dany towar.
 • Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 4 dni roboczych. W indywidualnych przypadkach termin realizacji może się wydłużyć (nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.
 • Ceny towarów i usług mogą ulegać zmianom (zmiana kursu walut, cen u dostawców itd.) dlatego ceną wiążącą przy zawieraniu transakcji jest cena w chwili realizowania zamówienia.
 • W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:
  • E-mail: sklep@pcrtv.pl
  • Telefon: 24 235 79 39 lub 24 235 55 77

Zasady składania i potwierdzania zamówienia.

 • Po dokonaniu wyboru towaru Nabywca wypełnienia formularz zamówienia znajdujący się pod linkiem "zamawiam".
 • Dane zamawianego towaru zostają automatycznie przeniesione i wstawione do zamówienia.
 • Nabywca dopisuje pozostałe dane takie jak: imię, nazwisko, adres, NIP, dane o firmie.
 • Klikając na przycisk "wyślij zamówienie" Nabywca wysyła Zamówienie do Sprzedawcy, składając tym samym oświadczenie woli o przyjęciu oferty.
 • W ciągu 24 godzin od otrzymania Zamówienia Sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub mailowo.
 • W momencie akceptacji przez Nabywcę, towar zostaje spakowany i wysłany pod wskazany w formularzu adres.
 • W przypadku rezygnacji ze strony Nabywcy przesyłka zostaje wstrzymana, a zamówienie anulowane.
 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, błędny e-mail) złożone zamówienie zostaje anulowane, a dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
 • Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SoftNET danych osobowych zawartych w Zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 • W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie PCRTV.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.
 • Złożenie Zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy SoftNET do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

Zasady doręczania Przesyłek przez Kurierów.

 • Przesyłki zawsze dostarcza Kurier. Chcąc odebrać towar osobiście u Sprzedawcy należy to zaznaczyć w Zamówieniu.
 • Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Odbiór Przesyłki od Kuriera musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
 • Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki, prawo własności towaru przechodzi na Nabywcę oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Szczególne zasady składania zamówień na zestawy komputerowe.

 • Zamawiając podzespoły służące do złożenia zestawu komputerowego Nabywca może skorzystać z bezpłatnej usługi zmontowania urządzenia.
 • Przy zakupie dodatkowo systemu operacyjnego Nabywca może skorzystać z bezpłatnej usługi zainstalowania oprogramowania i sterowników.
 • Warunkiem skorzystania z w/w bezpłatnych usług montażu i instalacji jest załączenie stosownej informacji w Zamówieniu.

Płatności.

 • Gotówkę przy odbiorze towaru odbiera Kurier.
 • Przedpłata przelewem (przed dostawą towaru) na konto Sprzedawcy powoduje wystawienie faktury pro-forma, na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty w wysokości 100%.
 • Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy towar zostaje wysłany wraz z Fakturą VAT.

Paragony, Faktury VAT - dotyczy osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą i firm !

 • Paragon fiskalny jest dołączany do każdego zakupionego produktu, z wyjątkiem Zamówień gdzie wybrano Fakturę VAT.
 • Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.
 • Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.

Reklamacje i gwarancje.

 • W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki, czy nie posiada ona uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 • W przypadku dostarczenia uszkodzonego towaru warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności Kuriera "Protokołu Reklamacji".
 • Serwis gwarancyjny świadczy Serwis sprzedawcy.
 • Każdy artykuł zakupiony w Sklepie Internetowym SoftNET jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną.
 • Okres gwarancji zależy od producenta towaru i jest uwidoczniony na stronie opisującej dany artykuł.
 • W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do Serwisu Sprzedawcy w Gostyninie, ul. Floriańska 16 lub jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta danego podzespołu w Polsce (aktualny wykaz punktów serwisowych można znaleźć w karcie gwarancyjnej produktu).
 • Część produktów oferowanych przez Sprzedawcę ma zapewniony serwis tzw. door to door - czyli sprzęt jest zabierany do naprawy przez specjalnego kuriera przysłanego przez producenta. Szczegóły znaleźć można w kartach gwarancyjnych.

Zwroty.

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania rzeczy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach informatycznych programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 • Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Nabywca powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę.
 • Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi, w związku w tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do PCRTV.pl za pobraniem.
 • W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane wyżej, lub kontakt mailowy na adres: sklep@pcrtv.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma informacje na temat przeprowadzenia tej procedury. Pobierz formularz tutaj (skorzystanie z formularza nie jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy).

Postanowienia końcowe.

 • Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sprzedawcy są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 • Sprzedawca nie wypożycza sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży.
 • W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • W związku z realizacją wspólnych celów sprzedażowych, oraz podjęciem umowy partnerskiej w zakresie sprzedaży i realizacji przedłużonej gwarancji na sprzęt IT/TELCO/ELECTRO, dopuszcza się możliwość przekazywania między sobą danych kontaktowych kupujących w calach wyłącznie związanych z przedstawieniem oferty produktu Przedłużonej Gwarancji EasyProtect® Exented Warranty.
  Każdorazowe wykorzystanie danych kontaktowych w innym, aniżeli powyżej opisany cel, stanowi naruszenie polityki prywatności, i będzie zaniechane w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron umowy Partnerskiej.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin i potwierdza, że zapoznał się z jego treścią.

 

TABELA 1.0.
Koszty Przesyłek.
waga przesyłki opłata brutto
Przedpłata (Poczta Polska) 12,30 zł
Przedpłata (DHL) 14,80 zł
Paleta 135,30 zł
Pobranie (Poczta Polska) 22,10 zł
Pobranie (DHL) 34,40 zł
Paleta - pobranie 159,90 zł
TABELA 1.1.
Koszty dojazdu.
dojazd do 35 km * 69 groszy netto / km
dojazd powyżej 35 km * 65 groszy netto / km
    * dojazd liczony w obydwie strony

 

- - - Koniec Regulaminu Sklepu Internetowego PCRTV.pl - - -
 
© SoftNET Sp. Jawna 2013
 
 
 
 
Zaloguj się:
Login: Hasło: Rejestracja
Przechowalnia: Koszyk:
0,00 zł0,00 zł
Masz jakieś pytania? Zadzwoń tel. 24 235-55-77

Masz jakieś pytania?
ZADZWOŃ
tel. 24 2355577

Chętnie odpowiemy
na Twoje pytania
Intel Technology Provider 2014
Partner HP
Autoryzowany partner firmy Ever
Partner handlowy Insert
KOMPUTERY I NOTEBOOKI | RTV I MULTIMEDIA | FOTO | AGD | TELEFONY GSM | TONERY I TUSZE | MAPA SERWISU | KONTAKT
Copyright 2012 © Softnet Gostynin - Internetowy sklep firmowy.
Okazje.info
Pobieranie danych...